Blog

دوره های آموزشی در حوزه حقوق آفرینش های فکری دارای تنوع زیادی است که برای هر کدام جزوه آموزشی باید تهیه شود. فعلا سه جزوه ای که برای دوره آموزشی پدیدآورندگان و ناشران تهیه گردیده، ارائه می گردد.

تعداد جزوات آموزشی : 3


فهرست جزوات آموزشی


تاریخ عنوان مشاهده متن
1401/11/27 آشنایی با قوانین و مقررات حقوق نشر مشاهده متن
1401/11/27 حقوق پدیدآورنده مشاهده متن
1401/11/27 واگذاری حقوق مادی پدیدآورنده / قرارداد نشر مشاهده متن