• دکتر سید عباس حسینی نیک

  حقوق مالکیت ادبی و هنری

 • دکتر سام محمدی

  حقوق مالکیت فکری

 • دکتر امیر ساعد وکیل

  حقوق مالکیت ادبی و هنری

 • دکتر بهنام حبیبی درگاه

  حقوق مالکیت ادبی و هنری

 • دکتر پژمان محمدی

  حقوق مالکیت ادبی و هنری

 • دکتر حسین کریمی

  حقوق مالکیت صنعتی

 • دکتر حسین مهدی زاده

  حقوق مالکیت ادبی و هنری

 • دکتر محسن صادقی

  حقوق مالکیت صنعتی

 • المیرا بابائی

  حقوق مالکیت صنعتی

 • امین روح الامینی

  حقوق مالکیت فکری

 • بهنام اکبری

  حقوق مالکیت فکری

 • حامد نجفی

  حقوق مالکیت صنعتی