Blog

پیشگیری از وقوع جرایم، بسیار راحت تر، کم هزینه تر و مؤثرتر از برخورد قضایی با آن است. برای پیشگیری در هر حوزه، راهکارها و تدابیری وجود دارد که فعالان آن حوزه باید به آن توجه داشته باشند.

تعداد توصیه های حقوقی : 2


فهرست توصیه های حقوقی


تاریخ عنوان مشاهده متن
1401/11/28 توصیه های حقوقی به پدیدآورندگان مشاهده متن
1401/11/28 توصیه های حقوقی به ناشران مشاهده متن